Användningvillkor

1: ALLMÄNT

Detta avtal omfattar villkoren som gäller för användning av tjänsten Hojtorget.se (i avtalet benämnt ”Tjänsten”) som tillhandahålls av Tou-Media Oy (i avtalet benämnd ”Tjänsteproducent”). Medlem som ansluter sig till Tjänsten godkänner i och med detta villkoren och förbinder sig att följa dem. Medlemmar är alla de som har registrerat sig för användning av Tjänsten. Registrering anses fullbordad då Tjänsteproducenten beviljat Medlem lösenord. Tjänsteproducenten är berättigad att när som helst ändra Tjänsten, Tjänstens innehåll och tillgänglighet samt de krav Tjänsten ställer på Medlems apparat och utrustning.

2: ANVÄNDARRÄTTIGHETER

Medlem erhåller rätt att använda Tjänsten då han registrerat sig och fått ett användarnamn. Endast fysiska personer kan registrera sig. Användarrättigheterna kan inte överföras till annan part. Medlem svarar för all verksamhet som sker under hans lösenord och för att denna användning motsvarar villkoren i detta avtal. Medlem bär ansvaret för hemlighållande av sitt lösenord.

3: ÄNDRINGAR I AVTALET

Tjänsteproducenten äger rätt att ensidigt ändra villkoren i detta avtal utan att meddela medlem vare sig skriftligt eller via tjänsten. Förändringarna träder i kraft med omedelbar verkan. Medlem godkänner förändringarna genom att ta tjänsten i bruk efter att han fått vetskap om förändringen.

4: MEDLEMS ANSVAR OCH FÖRPLIKTELSER

4.1 » Medlem förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med lag och god sed. Medlem förbinder sig att inte använda Tjänsten för att skicka eller förmedla sådant material som står i strid med lag eller god sed, eller att uppvigla eller främja till sådan verksamhet.

4.2 » Medlem äger inte rätt att utan Tjänsteproducentens medgivande skicka eller förmedla reklam-, marknadsförings- eller annonsmaterial på Tjänsten. Medlem svarar för att de föremål eller tjänster han erbjuder till försäljning, lån, hyra eller motsvarande inte står i strid med lag eller god sed och att han äger rätt att bedriva sådan verksamhet.

4.3 » Tjänsten omfattar material som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter. Hela Tjänsten skyddas i sin helhet av upphovsrätten i enlighet med rådande finsk upphovsrättslagstiftning. Medlem kan använda även skyddat material för sina egna personliga ändamål. Medlem äger emellertid inte rätt att vare sig sprida, publicera, kopiera, offentliggöra eller på annat sätt utnyttja materialet i affärsmässigt syfte utan uttryckligt och skriftligt tillstånd av upphovsman, rättsinnehavare och Tjänsteproducent. I de speciella fall där lagen tillåter kopiering, publikation, spridning eller offentliggörande skall Medlem i samtliga fall uppge upphovsmans eller annan rättsinnehavares namn. Medlem får inte förmedla eller sprida material som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rätt utan upphovsmans eller rättsinnehavares tillstånd. Medlem svarar på egen bekostnad för samtliga tvister som uppkommer av uppladdning av material på Tjänsten. Medlem beviljar Tjänsteproducenten och andra företag inom samma koncern rätt att sprida det material som Medlem har gjort tillgängligt på Tjänsten..

4.4 » Medlem svarar för alla kostnader, krav och utgifter, som till exempel telefonutgifter, som uppstår av att han använder Tjänsten.

4.5 » Begränsningar i Tjänsteproducentens ansvar: Tjänsteproducenten bär inte ansvar för att den information som förmedlas på Tjänsten är korrekt eller pålitlig, eller för att de föremål och tjänster som tillhandahålls på Tjänsten är felfria, eller för att informationen som berör dem är korrekt. Tjänsteproducenten svarar inte för innehållet i de åsikts- och diskussionsforum som finns till förfogande på Tjänsten. Tjänsteproducenten har rättighet men inte skyldighet att granska och ändra eller avlägsna innehåll i de inlägg som skrivits på dessa forum. Tjänsteproducenten svarar inte heller för innehåll eller andra egenskaper hos de tjänster som finns på eller tillgängliga via Tjänsten.

4.6 » Uppsägning: Bägge parter har rätt att när som helst säga upp detta avtal. Uppsägningen träder i kraft genast då den andra parten mottagit information om detta. Vid uppsägningen upphör Medlems rätt att använda Tjänsten. Medlem svarar för samtliga ansvar och förpliktelser som uppstått av detta avtal ända till det ögonblick då uppsägningen träder i kraft.

4.7 » Lösning av tvister: Tvister som berör detta avtal löses vid Helsingfors tingsrätt i enlighet med finsk lag.

5: ÖVRIGT

Eftersom Hojtorget.se är en marknadsfinansierad tjänst är marknadsbetingad kommunikation en av förutsättningarna för tjänstens fortbestånd. Meddelanden som innebär marknadsföring kan förmedlas till Medlem på Tjänstens sidor och via e-post. Vid registrering har Medlem möjlighet att välja att alternativt godkänna eller förbjuda direktmarknadsföring via e-post. Förverkligande av användarundersökningar: Hojtorget.se har rättighet att undersöka användares Internetbeteende på Tjänsten samt att utnyttja uppsamlad undersökningsinformation. Undersökningar förverkligas emellertid alltid så att ingen enskild användares resultat vare sig kontrolleras eller publiceras. Hojtorget.se har rätt att i marknadsföringssamarbete med tredje part utnyttja information erhållen av Medlem. Hojtorget.se överlåter emellertid inte personlig information erhållen av Medlem till tredje part utan Medlems uttryckliga tillstånd.

Snabbsök MC

Sök Motorcykel


ELLER

Bike.se